ОБАВЕШТЕЊЕ

25-05-2022 09:44 od Moderator

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КРУПАЊ

Комисија за спровођење јавног надметања

II Број: 320-107/2022

25.15.2022.године

К р у п а њ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОБАВЕШТАВАМО заинтересована правна и физичка лица да је председник општине, уз сагласност надлежног Министарства, расписао оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Оглас је јавно објављен на огласној табли општине Крупањ, „Службеном листу општине Крупањ“ број 11/2022, званичној веб презентацији општине Крупањ и Управи за пољопривредно земљиште.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа и

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини и

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Рок за пријављивање и подношење документације кроз апликацију Управе за пољопривредно земљиште  је дана 13.06.2022.године до 12,00  часова а отварање понуда одржаће се 26.06.2022.године  у 12,00 часова такође кроз апликациј Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт особа у Опшинској управи Крупањ-Зорица Маринковић, 064/8516552.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Natrag

Back Top