Општина Крупањ објављује оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Крупањ и то:

30-07-2019 10:01 od Moderator

1.катастарске парцеле број 602/4 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ, као земљиште у грађевинском подручју, по култури грађевинска парцела, површине 2.748 м2 а која се налази у Улици Жиће Марковића бб у Крупњу, намена објекта за изградњу је хотел са компатибилним пратећим садржајем (туризам и угоститељство) и 2. катастарске парцеле број 327/28 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број  254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 400 м2 а која се налази у Улици Андрије Хабуша бб у Крупњу.

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 602/4 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 8.167.605,60 динара, а почетна цена за отуђење катастарске парцеле 327/28 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 540.400,00 динара.

Јавно надметање ће се одржати дана 05.09.2019. године у 12 часова у великој сали Скупштине општине Крупањ у Улици Маршала Тита број 2. у Крупњу у присуству свих чланова Комисије и најмање два квалификована понуђача за дате катастарске парцеле.

Све ближе информације у вези овог јавног огласа заинтересована правна и физичка лица могу видети на званичној интернет страници Општине Крупањ www.krupanj.org.rs, у Одлуци о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Крупањ II број: 464-15/2019. од 29.07.2019. године.

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КРУПАЊ

                                                                                                                Иван Исаиловић с.р

 

Natrag

Back Top