ОПШТИНА КРУПАЊ ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КРУПАЊ И ТО:

01-11-2019 11:24 od Moderator

1. катастарска парцела број 602/4 у јавној својини Општине Крупањ у Улици Жиће Марковића бб, уписано код Републнчког геодетског завода, Службе за катастар иепокретности Крупањ у лист непокретности број 254, катастарска општпна Крупањ као земљиште у грађевинском подручју, по култури грађевииска парцела, површине 2748 м2.

2. катастарска парцела број 327/28 у јавној својини Општине Крупањ у улици Андрије Хабуша бб, уписано код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 400 м2.

3.  катастарска парцела број 998/3 у јавној својини Општине Крупањ у улици Ћулим бб, уписано код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретностп Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ као градско грађевинско земљиште, по култури земљиште уз зграду и други објекат, површине 457 м2.

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 602/4 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 8.167.605,60 динара, а почетна цена за отуђење катастарске парцеле 327/28 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 540.400,00 динара, а почетна цена цена за отуђење катастарске парцеле 998/3 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 1.358.295,40 динара

Јавно надметање ће се одржати дана 06.12.2019. године у 15 часова у великој сали Скупштине општине Крупањ у Улици Маршала Тита број 2. у Крупњу у присуству свих чланова Комисије и најмање два квалификована понуђача за дате катастарске парцеле.

Све ближе информације у вези овог јавног огласа заинтересована правна и физичка лица могу видети на званичној интернет страници Општине Крупањ www.krupanj.org.rs, у Одлуци о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Крупањ II број: 464-18/2019. од 01.11.2019. године.

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  

                                                                                                                Иван Исаиловић с.р

Natrag

Back Top