Статус Ваше наруџбенице

Nije validno proveravati.Da biste proverili status Vaše narudžbenice morate uneti Vaš JMBG u za to određeno polje.

Ukoliko Vašu narudžbenicu ne nađete na listi primljenih narudžbenica, a izvršili ste naručivanje možete nas pozvati na telefon.

 

captcha

 

  • Primljeno čeka proveru
  • U obradi
  • Završeno
  • Nepotpuno ili pogrešni podaci

Nazad »

ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА

За издавање Извода рођених плаћају се две таксе и то:

-РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Како попунити уплатницу:

Уплатилац: написати име, презиме и адресу

Сврха уплате: републичка административна такса

Прималац : буџет Републике Србије

Шифра плаћања153 валута: РСД износ 440, 00

Рачун примаоца: 840-742221843-57

Број модела 97позива на број(одобрење) 42051

-ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Како попунити уплатницу:

Уплатилац:написати име, презиме и адресу

Сврха уплате: општинска административна такса

Прималац : буџет Општине Крупањ

Шифра плаћања 153 валута: РСД износ50,00

Рачун примаоца: 840-742251843-73

Број модела 97 позива на број(одобрење) 42051

 

За издавање Извода венчаних и Извода умрлих плаћају се исто ове две таксе како је горе наведено од 440 динара републичка административна такса и 50 динара општинска административна такса на наведене жиро рачуне за сваку.

Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на интернационалном обрасцу потребно је уплатити републичку адм.таксу од 740,00 динара и накнаду за трошкове Општинске управе од 50,00 динара( уплатница се исто попуњава као већ у горе наведеном примеру,само се износ средства који је потребно уплатити мења).

За издавање Уверења о држављанству плаћају се две таксе и то: 800,00

-РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Како попунити уплатницу:

Уплатилац: написати име, презиме и адресу

Сврха уплате: републичка административна такса

Прималац : буџет Републике Србије

Шифра плаћања 153 валута: РСД  800,00

Рачун примаоца: 840-742221843-57

Број модела 97позива на број(одобрење) 42051

-ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Како попунити уплатницу:

Уплатилац: написати име, презиме и адресу

Сврха уплате: општинска административна такса

Прималац : буџет Општине Крупањ

Шифра плаћања 153 валута: РСД 50,00

Рачун примаоца: 840-742251843-73

Број модела 97 позива на број(одобрење) 42051

Претходно наведене таксе се не плаћају када је сврха издавања докуменета за социјална давања, за дечији додатак, за упис у школу или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаву новорођеног детета у матичне књиге.

Додатна питања за матичну службу на телефон: 015-581 475, локал 121.

Мејл за доставу доказа о уплати (скенирано) krupanjso1@mts.rs или копије на факс 015-581 103

Back Top