Људски ресурси и образовање

Tabela: kretanje broja stanovnika opštine Krupanj u periodu 1948-2011 god.

godina popisa

broj stanovnika opštine Krupanj

rast (%)

1948

24123

 

1953

25396

5,28

1961

24520

-3,45

1971

23529

-4,04

1981

22530

-4,25

1991

21879

-2,89

2002

20192

-7,71

2011

17295

-14,35

Izvor podataka: RZS

Табела: Структура ставовништво према активности, 2011.год.

 

Општина

Удео у укупном становништву општине (%)

Удео у укупном активном стан.општине (%)

  Укупно становништво

17295

100

 

Активно становништво

6994

40,44

 

Активно становништво које обавља занимање

5653

32,68

80,83

Активно становништво које не обавља занимање

1341

7,75

19,17

Лица с личним примањима

4581

26,49

62,16

Издржавана лица

6638

38,38

Izvor podataka: Opštine u Srbiji RZS

Образовна структура становништва у општини Крупањ:

По подацима са последњег пописа становништва из 2011. године у образовној структури становништва општине Крупањ највећа је заступљеност средње школе са 38,99% лица, затим са незавршеном основном школом 25,5%, па основном школом 20,7% лица, а 6,29% је без школске спреме. Заступљеност са завршеном високом школом је 2,95%, а са вишом школом 2,77%. По истом попису укупан број неписмених лица у општини је 728, од чега жена знатно више и то 640 (8,19%) , док мушкараца 88 (1,10%). Највише неписмених има међу старијом популацијом становништва преко 60 година старости и у сеоским срединама.

Табеларни приказ броја незапослених лица по степену стручне спреме , мај 2014.год.:

Степен стручне спреме

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII-1

 

VII-2

 

VIII

укупно

621

213

812

539

11

67

41

0

0

жене

285

114

350

321

1

37

23

0

0

мушкарци

336

99

462

218

10

30

18

0

0

     Извор: Извештај НСЗ Филијала Крупањ 

Najveći broj nezaposlenih lica je sa III stepenom školske spreme, pa nekvalifikovana lica.


Back Top