Општинска управа

Начелник Општинске управе

  • Милорад Симић
    дипломирани правник из Ликодре
    Тел: + 381 15 581 125
  • Факс : + 381 15 581 103

Dokumenta

Organizaciona šema opštinske uprave

Организациона шема Општинске управе

 

1. Начелник Општинске управе)

2. Заменик начелника општинске управе

3. Помоћник Председника општине за урбанизам

4. Помоћник Председника општине за економски развој

 

Одељење за општу управ,друштвене делатности,послове органа општине и заједничке послове

(Шеф одељења)

Одсека за привреду и локално-економски развој

 

(Шеф одсека)

Одсек за финаније и буџет

 

(Шеф                одсека)

Одсек локалне пореске администрације

 

(Шеф одсека)

      

Одсек за спровођење обједињавање процедуре,планирање и изградњу

 

(Шеф одсека)                                                                 

        

Одеск за инспекцијске послове

 

(Шеф одсека)                 

6.  Сарадник за пружање правне помоћи грађанима и  јавним предузећима, установама и организацијама

Сарадник за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Шеф рачуноводства и трезора

Порески инспектор канцеларијске контроле

 Имовинско - правни послови  Грађевински инспектор

Нормативно правни послови и послови јавних набавки, послови саветника за заштиту права пацијената, примарне здравствене заштите и родне равноправност

Сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство, ветеринарство, лов и риболов

Сарадник за буџет и трезор 

Послови наплате локалних јавних прихода

 

Сарадник за урбанизам, комуналне делатности и грађевинско земљиште

 Комунални инспектор

8. Стручно-административни послови Председника Општине и Општинског већа

Послови за предузетништво, туризам, трговину, угоститељство, занатство, саобраћај и пружање помоћи удружењима грађана 

Ликвидатор

Послови утврђивања локалних јавних прихода

 

Урбанизам и грађевинарство

 Саобраћајни инспектор

9.Послови личног статуса грађана и послове борачко инвалидске заштите

Координатор за подршку локалном економском развоју и повереник за избеглице

 Главни контиста главне књиге трезора

Теренски контролор и извршитељ наплате утврђених јавних прихода

   Просветни инспектор и послови у области социјалне заштите

10.

Координатор послова радних односа запослених и управљање људским ресурсима

Сарадник за подршку локалном економском развоју и информисање

 

Обрачун плата, накнада и других личних прихода и послови благајне

 

   Комунални редар и послови извршења решења

11. Безбедност и здравље на раду, обезбеђење и пружање помоћи месним заједницама.

Координатор пољопривреде и руралног развоја


 

Финансијски послови са индиректним буџетским корисницима

 

   

12.

Послови планирања одбране и планирања заштите од елементарних непогода

 

 

Рачуновођа за месне заједнице

 

   

13. Сарадник за пружање стручне помоћи грађанима и јавним предузећима, установама и организацијама и информисање

 

 

 

   

14.

Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски и дечији додатак

 

 

 

   

15. Матичар за матично подручје Крупањ

 

 

 

   

16.

Матичар за матично подручје Бела Црква

 

 

 

   

17.

Послови писарнице и архиве и

заменик матичара за матично подручје Бела Црква

 

 

 

   

18.Скупштински послови и  послови ажурирања бирачких спискова

 

 

 

   

19. Техничар система и мреже

 

 

     

20.

Дактилографи за потребе функционера


 

 

   

21.

Дактилограф за потребе Општинског већа и Скупштине

 

 

 

   

21.

Послови одржавања уређаја и инсталација и ложач

 

 

 

   

22.Возач

 

 

     

23.Курир

 

 

 

   

24.Портир и телефониста

 

 

 

   

25.Послови локалне Канцеларије за младе

 

 

 

   

26.Послови на умрежавању материјала

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   
Back Top