Председник општине

Председник општине Крупањ

  • Иван Исаиловић
    дипломирани глумац из Крупња
    Тел : + 381 15 581 101
    Факс : + 381 15 581 103

Председник Општине:

-   представља и заступа Општину;

-   предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

-   наредбодавац је за извршење буџета;

-   одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

-   усмерава и усклађује рад Општинске управе;

-   доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

-   информише јавност о свом раду;

-   подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

-   образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

-  обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону и

-  врши и друге послове утврђене статутом и другим актима Општине

Back Top