Градска власт

OSNOVNE ODREDBE STATUTA OPŠTINE KRUPANj

Opština Krupanj (u daljem tekstu: Opština) je osnovna teritorijalna jedinica u Republici Srbiji u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi (''Sl. glasnik RS''broj: 129/07 i ovim Statutom (''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08).Opština ima svojstvo pravnog lica.

Sedište Opštine je u Krupnju, ulica Maršala Tita br.2 (Član 4.Statuta opštine Krupanj ,''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08).Organi Opštine i Opštinska uprava imaju pečat, pečat je okruglog oblika sa ispisanim tekstom: Republika Srbija, Opština Krupanj, naziv organa ispisan na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom i grbom Republike Srbije u sredini. (Član 8 Statuta opštine Krupanj ,''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08).

POSLOVI OPŠTINE KRUPANj

I Izvorni delokrug

U Opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga, kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike, utvrđeni Ustavom, zakonom i ovim Statutom.(Član 14 Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

Opština, u vršenju svoje nadležnosti, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:

1) donosi programe razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;

2) donosi prostorni plan Opštine;

3) donosi urbanističke planove;

4) donosi budžet i usvaja završni račun;

5) utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;

6) uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i distribucija vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, održavanje čistoće u gradu i naseljima, održavanje deponija, uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javna rasveta, uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanje i dr.), kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje; osniva javna preduzeća radi obavljanja komunalnih delatnosti na svojoj teritoriji;

7) stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;

8) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;

9) donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

10) donosi planove i programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja, stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini, promoviše ekonomske potencijale Opštine, inicira usklađivanje obrazovnih profila u školama sa potrebama privrede, olakšava poslovanje postojećih privrednih subjekata i podstiče osnivanje novih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mesta;

11) uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;

12) stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;

13) uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje, opštinskim , lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;

14) uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;

15) određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;

16) osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;

17) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;

18) osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica, utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite, utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti i obavlja poslove državnog staratelja;

19) organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Opštinu, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za Opštinu i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;

20) organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;

21) donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;

22) uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;

23) stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;

24) podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;

25) stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;

26) upravlja imovinom Opštine i koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;

27) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;

28) organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;

29) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad;

30) pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji;

31) podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;

32) organizuje službu pravne pomoći građanima;

33) stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca, usvaja strategije i posebne mere usmerene na stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i otklanjanje neravnopravnosti;

34) stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje ,

35) propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;

36) obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Opštine;

37) uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;

38) uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, simbola i drugih obeležja Opštine;

39) sarađuje sa nevladinim organizacijama, humanitarnim i drugim organizacijama ako je to u interesu građana, pomaže rad organizacija i udruženja građana;

40) uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade i stvara uslove za omladinsko organizovanje i

41) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i ovim statutom.

(Član 15 Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

Za ostvarivanje svojih prava i dužnosti i za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva Opština može posebnom odlukom osnivati: preduzeća, ustanove i druge organizacije koje vrše javnu službu (Član 16 Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

Opština može ugovorom, na načelima konkurencije i javnosti, poveriti pravnom ili fizičkom licu obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti.

Poveravanje poslova iz stava 1. ovog člana uređuje se odlukom Skupštine opštine odnosno ugovorom.

(Član 19 Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

III FINANSIRANjE POSLOVA OPŠTINE

Za obavljanje poslova Opštine utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i za obavljanje zakonom poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike, Opštini pripadaju prihodi i primanja utvrđeni zakonom. Poslovi Opštine finansiraju se iz izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, primanja po osnovu zaduživanja i drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonom. (Član 21. Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

Skupština donosi buržet Opštine za svaku kalendarsku godinu, u kojem se iskazuju svi prihodi i primanja, zaduživanja i druge finansijske transakcije, rashodi i drugi izdaci, u skladu sa zakonom. Po isteku godine za koju je buxet donet sastavlja se završni račun o izvršenju buxeta Opštine.

(Član 22. Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

Za zadovoljavanje potreba građana u Opštini ili njenom delu sredstva, se mogu prikupljati samodoprinosom.

Skupština opštine utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Odluku o uvođenju samodoprinosa donose građani neposredno tajnim glasanjem. (Član 25. Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

IV ORGANIZACIONA ŠEMA

 

SKUPŠTINA OPŠTINE KRUPANJ

PREDSEDNIK OPŠTINE OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINSKA UPRAVA
ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
ODSEK ZA PRIVREDU I FINANSIJE
ODSEK ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU
ODSEK ZA INSPEKCIJSKE , STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I URBANIZAM

 

V ORGANI OPŠTINE

Organi Opštine su: Skupština opštine, predsednik Opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava.

(Član 26. Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

 

Rad organa Opštine je javan.

Javnost rada po pravilu obezbeđuje se:

1. putem sredstava javnog informisanja, elektronskih medija, izdavanjem biltena, informatora, saradnjom sa medijima, prezentovanjem odluka i drugih akata javnosti i postavljanjem internet prezentacije;

2. organizovanjem javnih rasprava u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama organa Opštine;

3. i u drugim slučajevima utvrđenim ovim statutom i drugim aktima organa Opštine.

(Član 12. Statuta opštine Krupanj, ''Sl. list opštine Krupanj'' broj: 19/08 ).

Back Top