Информатор о раду

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ

Назив органа:

Општина Крупањ– Општинска управа

Адреса:

Улица Маршала Тита број 2, 15314 Крупањ

Матични број:

07170262

Порески идентификациони број (ПИБ):

102678938

Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака за пријем поднесака за захтев за приступ информацијама од јавног значаја:

krupanjso1@mts.rs

Одговорно лице за тачност података информатора:

Начелних општинске управе општине Крупањ Милорад Симић

Датум првог објављивања Информатора:

2005. година

Датум последње измене, допуне или провере

децембар 2021. године

Место где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија информатора :

Општина Крупањ, Улица Маршала Тита број 2, 15314 Крупањ

Веб адреса информатора:

www.krupanj.org.rs

Back Top