ОБАВЕШТЕЊЕ за учеснике конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Крупањ у 2023.години

24-04-2023 13:07 od Moderator

У складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр. 126/14), Председник општине Крупањ дана 24.04.2023.године објављује

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У

Обавештавају се учесници Конкурса – Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Крупањ у 2023.години број: 400-122/2023 од 09.02.2023.године, објављен у дневном листу „Политика“ и на сајту општине Крупањ www.krupanj.org.rs. , који су добили Решењем Председника општине Крупањ број: 400-122/2023 од 24.04.2023.године, мањи износ средстава од траженог износа, да без одлагања, а најдаље до 04.05.2023.године (закључно са овим датумом), доставе на адресу Општина Крупањ, ул.Маршала Тита 2,15314 Крупањ, као и путем мејла на адресу info@krupanj.org.rs ,нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно писмено обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

У прилогу информације je решење бр.400-122/2023 од 24.04.2023.године.

Такође, обавештавају се учесници Конкурса којима су додељена средства да:

У „Службеном гласнику РС“, број: 143/2022, 29. децембра 2022. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора, који је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања. Правилником је прописано отварање посебног наменског подрачуна код Управе за трезор за сваку појединачну/конкретну намену (програм/пројекат), за коју добијају средства из буџета Остали корисници јавних средстава (тип KЈС 7) и Правна лица и други субјекти који не припадају јавном сектору (тип KЈЦ 8). Сви подрачуни који се буду отварали од дана ступања на снагу овог Правилника, у називу подрачуна треба да садрже назив програма/пројекта.
Организационе јединице Управе за трезор (филијале) у обавези су да најкасније до 31. јануара 2023. године обавесте кориснике јавних средстава, и то тип KЈС – 7 (Остали кортісници јавних средстава) и тип KЈС – 8 (Правна лица и други субјекти који не припадају јавном сектору), који су у гниховој надлежности, о наведеним изменама, и то:
да ће корисници јавних средстава од дана ступања на снагу овог Правилника за сваки програм/пројекат за који добију средства из буџета морати да отварају посебан наменски подрачун код Управе за трезор. Након престанка основа због кога је подрачун отворен, потребно је да корисник јавних средстава изврши укидање истог у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника іавних средстава и о условима и начину за отварања и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласнік РС “, бр. 99/18 и 40/19);
– да корисници јавних средстава уђу у процедуру укидања подрачуна који су отворени пре ступања на снагу овог Правилника, када се оконча поступак који је био основ за пренос средсатва из буџета, све у складу са Правилником о KЈС;
– да корисници јавніх средстава број активног подрачуна који је отворен пре ступања на снагу овог Правилника, убудуће не достављају надлежном органу ради преноса средстава из буџета, већ да је потребно да се отвори нови посебан наменски подрачун за сваки програм/пројекат;
– да ће филијала, корисницима јавних средстава који нису имали промет на подрачуну дуже од две године и којима је салдо средстава на подрачуну нула дуже од две године, извршити укидање подрачуна, уколико корисник не достави правни основ и писану изјаву у року од 7 радних дана, да је број свог активног подрачуна доставио надлежном органу, до дана ступања на снагу овог Правилника, ради преноса средстава из буџета. Уколико корисник достави изјаву да је број активног подрачуна већ достављен надлежном органу, до дана ступања на снагу овог Правиланика, ради преноса средстава из буџета, и достави правни основ за пренос средстава, потребно је да по престанку основа за пренос средстава, корисник уђе у процедуру укидања подрачуна у складу са  равилником о KЈС.

Natrag

Back Top