ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КРУПАЊ – КОЛЕКТОР“ У КРУПЊУ И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КРУПАЊ – КОЛЕКТОР“ У КРУПЊУ

04-02-2013 13:36 od Jelena Milosavljević

У складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10 -одлука УС и 24/11), Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената  („Сл.гласник РС“ бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр.135/04 и 88/10), Одсек за инспекцијске, стамбено-комуналне, имовинско - правне послове и урбанизам  Општинске управе општине Крупањ оглашава:

ЈАВНИ УВИД          

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КРУПАЊ – КОЛЕКТОР“ У КРУПЊУ И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КРУПАЊ – КОЛЕКТОР“ У КРУПЊУ

Нацрт плана детаљне регулације "Крупањ – колектор" и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације "Крупањ – колектор" биће изложени на јавни увид у трајању од 30 дана, од 7.фебруара до 8.марта 2013.год. у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М. Тита бр.2, канцеларија бр. 29 сваког радног дана од  10:00 до 14:00 часова.

Правна и физичка лица примедбе на Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени могу доставити у писаној форми Општинској управи Крупањ - Одсеку за инспекцијске, стамбено - комуналне, имовинско - правне послове и урбанизам, у току трајања јавног увида, закључно са 8.мартом 2013.године.

Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 15.марта 2013. године, са почетком у 10:00 часова, у великој сали Скупштине општине Крупањ у Крупњу, ул.М.Тита број 2.

Јавној седници ће присуствовати обраћивачи ЈУП "План" Шабац, представници општине Крупањ, као и подносиоци примедби. Подносилац примедбе може образложити примедбе пред Комисијом. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа и стратешке процене јавно износи свој став.

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Natrag

Back Top