ANALIZA OTPADNIH VODA I ODREĐIVANJE KOLIČINE I SASTAVA OTPADA U PILOT OPŠTINAMA GIZ IMPACT PROJEKTA

10-05-2013 14:45 od Jelena Milosavljević

U opštini Krupanj je u petak 10.maja započeto prikupljanje podataka za analizu otpadnih voda i drugi ciklus određivanja količine i sastava komunalnog otpada u okviru projekta GIZ IMPACT i uz pomoć Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda direktno u reke i jezera,  predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema sa kojima se Srbija suočava dugi niz godina. Ne postoje precizni podaci na opštinskom nivou o količinama i sastavu otpadnih voda koje nastaju u industriji i domaćinstvima. Prema zvaničnim podacima republičkog Zavoda za statistiku, u Srbiji je 2011. Godine ispušteno preko 350 miliona kubnih metara otpadnih voda, od čega se oko 250 miliona kubnih metara odnosi na otpadne vode iz domaćinstava. Poražavajuća je činjenica da se tretira svega 16 % od ukupno ispuštenih otpadnih voda. U cilju definisanja održivih rešenja za tretman otpadnih voda neophodni su precizni podaci o njenim količinama i kvalitetu.

Stoga projekat IMPACT Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ  uz pomoć Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu u maju započinje prikupljanje podataka za analizu otpadnih voda, a u direktnoj saradnji sa opštinskim upravama i komunalnim preduzećima izabranih pilot opština Krupanj, Kuršumlija, Aleksandrovac, Svilajnac i Bela Crkva. Kako ni u jednoj od 5 pilot opština ne postoje podaci o kvalitetu vode kao ni o kvalitetu vode u koju se otpadna voda uliva, program monitoringa podrazumeva uzorkovanje vode na odabranom lokalitetu na 100-200 metara pre i posle uliva u glavni recipijent.

Ukupno će biti prikupljeno po 6 uzoraka u roku od 24h, a na terenu će se odrediti osnovni parametri kao što su Ph vrednost, elektroprovodljivost i koncentracija rastvorenog kiseonika. Uz pomoć sonde, postavljene na izabranim lokacijama neposredno pred ulivanje u glavni recipijent, vršiće se kontinuirano on-line snimanje kvaliteta otpadnih voda, a rezultati fizičko- hemijskim karakteristikavode će moći da se očitavaju svakih 15 minuta.

Laboratorijske analize uzoraka vršiće se u akreditovanoj Laboratoriji za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Paralelno sa merenjem voda GIZ IMPACT projekat će  sprovesti i drugi ciklus (prolećno merenje) određivanja količine i sastava komunalnog otpada. Podaci o količinama i sastavu otpada svakako će se razlikovati od podataka zimskog merenja, budući da se sada očekuje veća količina zelenog otpada. Merenja količina komunalnog otpada vršiće se u trajanju od sedam dana  prema standardnim rutama za prikupljanje otpada, a sastav otpada će se određivati  iz tri stambene zone na uzorku od 300 do 500 kg komunalnog otpada.

Opštinama predstoje još 2 ciklusa određivanja količine i sastava otpada i još jednan ciklus analize otpadnih voda sa ciljem  da se omogući identifikovanje tokova komunalnog otpada i otpadnih voda i optimizacija njihovog korišćenja kao upotrebljivog resursa. Na osnovu sprovedenih analiza biće moguće bolje planiranje, ali i izrada projektne i tehničke dokumentacije  za infrastukturne objekte poput reciklažnih centara, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i energetsko iskorišćenje otpada.

Natrag

Back Top